Sinuiksi ry:n strategia

Strategia on päivitetty 2018

Sinuiksi ry:n hallitus esitteli tämän strategiaehdotuksen hyväksyttäväksi syyskokouksessa 15.12.2018 yhdistyksen viralliseksi strategiaksi. Kokouksessa käytiin aiheesta keskustelu ja esiteltiin strategiantyön eri vaiheet. Strategia on voimassa toistaiseksi. 


Visio 

Yhdistys on turvasatama, koti ja turvallisen tilan luoja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. 

  • Yhdistyksen tavoitteena on yhteiskunta, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat voivat elää omana itsenään, ilmentää itseään avoimesti itse määrittelemissään rajoissa sekä kohdata ja luoda yhteyksiä muihin. 
  • Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin ja jokainen voi kokea kuuluvansa joukkoon. 
  • Tavoitteena on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat erityisyytensä elämää rikastuttavana voimavarana. 
  • Yhdistys on turvasatama koko elämänkaaren ajan.   


Missio 

Yhdistys edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten hyvinvointia mahdollistamalla tuen saamista ja luomalla turvallista tilaa sekä toimimalla asiantuntijana.

  • Yhdistys tuottaa valtakunnallista tuki- ja neuvontapalvelua, joka on helposti lähestyttävä ja tavoitettava palvelu asuinpaikasta riippumatta. 
  • Yhdistys on maakunnallinen toimija, joka mahdollistaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa vertaistukitoimintaa ja sosiaalisia kohtaamisia erilaisissa tapahtumissa Pirkanmaalla. 
  • Yhdistys toimii siltojen rakentajana eri toimijoiden välillä ja tekee aktiivista yhteistyötä Pirkanmaalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman edistämiseksi. 
  • Yhdistys on tunnettu asiantuntijajärjestö, jolla on erityisosaamista seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaaliterveydestä. 


Strategiset tavoitteet

1. Laadukas, ihmisläheinen ja osallisuutta luova tukitoiminta 

Yhdistys edistää toiminnallaan ja toiminnassaan turvallista tilaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. 
Yhdistys mahdollistaa tuen saamisen matalalla kynnyksellä ja kehittää toimintaa yhä helpommin saavutettavaksi. 
Yhdistys auttaa ihmisiä löytämään tarvitsemaansa tukea ja etsii niitä, jotka tukea tarvitsevat. 
Yhdistyksen toiminnan piiriin hakeutuvat saavat valmiuksia työstää omaa identiteettiään, voimaantua, hyväksyä itsensä ja edistää omaa osallisuuttaan. 
Yhdistys edistää yhteisöllisyyttä ja rakentaa siltoja yhteisön sisällä. 
Yhdistyksen tarjoama tuki ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.


2. Yhdistys on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Pirkanmaalla ja tuottaa tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen erityiskysymyksistä

Yhdistys edistää ja jalkauttaa turvallista tilaa luovia toimintatapoja. Turvallinen tila Pirkanmaalla laajenee.
Yhdistys tuottaa suuntautumis- ja sukupuolioletuksista vapaata, sensitiivistä tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen erityiskysymyksistä. 
Yhdistys tuottaa kohdennettua tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaalisuudesta, ihmissuhteista ja seksuaaliterveydestä. 
Yhdistys edistää sensitiivistä kohtaamista muiden toimijoiden palveluissa Pirkanmaalla, jotta jokainen saisi tarvitsemiaan palveluja tullen kohdatuksi omana itsenään. 
Yhdenvertaisuus Pirkanmaalla edistyy ja vahvistuu. 
Yhdistys on edelläkävijä, joka kehittää ja jakaa toimintamalleja yhdenvertaisuuden ja sensitiivisen kohtaamisen edistämiseksi. 
 

3. Yhdistyksellä on vahvat toimintaedellytykset perustehtävän toteuttamiseksi 

Yhdistys varmistaa ja kehittää omaa varainhankintaa, jonka tuottoja suunnataan paikallistoiminnan rahoittamiseen.
Yhdistyksessä varmistetaan omavaraisuus ja turvataan oma talous, jotta perustehtävän toteutus turvataan. 
Yhdistys järjestää tapahtumia, joiden avulla kerätään varoja toimintaan. 
Jäsenhankintaa edistetään. 
Yhdistystä hallinnoidaan avoimesti lakien, yhdistyksen sääntöjen ja hyvän hallintotavan mukaisesti. 
Kehitetään johtamista yhdistyksessä toiminnan, talouden sekä henkilöstön ja vapaaehtoisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. 
Yhdistyksessä toimijat, niin henkilöstö, luottamushenkilöt kuin vapaaehtoiset voivat hyvin tehtävissään. 
Yhdistys varmistaa ja kehittää omaa varainhankintaa, jonka tuottoja suunnataan paikallistoiminnan rahoittamiseen.


YHDISTYKSEN ARVOT 

Inhimillisyys 
Yhteys ihmisiin 
Yhteisöllisyys 
Turvallinen tila 
Saavutettavuus 
Kunnioitus 
Yhdenvertaisuus 
Seksuaalimyönteisyys 


Yhdistys sitoutuu

Olemme sitoutuneet noudattamaan voimassa olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja sekä jokaisen seksuaalioikeuksia.

Olet tervetullut juuri sellaisena kuin sinä olet tai joksi olet matkalla riippumatta syntyperästäsi, iästäsi, sukupuoli-identiteetistäsi, sukupuolen ilmaisustasi, terveydentilastasi tai sairaudestasi; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastasi; kansalaisuudestasi, elämänkatsomuksestasi, seksuaalisesta suuntautumisestasi, seksuaali-identiteetistäsi, vammaisuudestasi, kielestäsi, perhe- tai suhdemuodostasi, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastasi. 

Syrjintä on kiellettyä.