Säännöt

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan SETA - Sinuiksi ry. Nimestä käytetään lyhennettä Sinuiksi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja pääasiallinen toiminta-alue Pirkanmaa. Yhdistys voi tehdä erikseen siihen kohdennetulla rahoituksella valtakunnallista toimintaa. 

Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia sekä vähentää seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa eriarvoisuutta ja syrjintää. 

Yhdistyksen toiminta

Yhdistys voi harjoittaa tiedotus-, vaikuttamis-, neuvonta-, koulutus-, vertaistuki- ja virkistystoimintaa sekä tuottaa sosiaalipalvelua. Yhdistyksen tarjoama tuki voi olla sekä ammatillisesti tuotettua että vapaaehtoisten järjestämää. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harkintansa mukaan järjestää keräyksiä, arpajaisia, sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harkintansa mukaan lahjoittaa, osoittaa tai ohjata sille tulevat merkittävät omaisuuslahjoitukset tai testamentit edelleen Pirkanmaan Seta ry:n tukisäätiölle / Vagabondi-säätiölle. 

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsen ilmoittaa tahdostaan liittyä jäseneksi maksamalla kyseisen kalenterivuoden jäsenmaksun hallituksen ilmoittamalla tavalla. Varsinaisen jäsenen tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain päättämä jäsenmaksu. 
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka hallitus hyväksyy kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenen tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain päättämä kannatusjäsenmaksu. 
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen jäsenkokouksessa valita hallituksen esityksestä henkilö, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua ja jäsenyys on voimassa toistaiseksi, ellei jäsentä eroteta tai hän itse eroa jäsenyydestä. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Oikeus jäsenrekisteritietoihin on yhdistyksen hallituksella ja hallituksen kokouksen valtuuttamalla henkilöllä. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän merkittävästi vahingoittaa yhdistystä tai sen tarkoitusta. 

Yhdistyksen kokous 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous helmi- kesäkuussa ja syyskokous loka- joulukuussa. Kokoukseen voi osallistua reaaliaikaisesti etäyhteyden kautta, mikäli hallitus niin päättää. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 10 jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksesta hallituksen on lähetettävä kirjallinen kutsu postitse, sähköpostitse tai muulla digitaalisella tavalla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhteystietoon vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa on puhe- ja äänivalta varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet kulumassa olevan vuoden jäsenmaksun 14 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta sekä kunniajäsenillä.
Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Kokouksissa voidaan käyttää äänivaltaa myös valtakirjalla. Yksi henkilö voi käyttää oman äänensä lisäksi enintään yhtä valtakirjaa kokouksessa. Kokouksen päätöksellä voidaan läsnäolo- ja puheoikeus myöntää myös muille kokouksessa oleville henkilölle. 
Kevätkokoukselle esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto, jonka jälkeen päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Syyskokouksen tehtävänä on valita yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että 3 hallituksen jäsentä, ja puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi ja 3 hallituksen jäsentä ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi. Syyskokous valitsee myös yhden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan tai tilintarkastajan ja varatilintarkastajan seuraavaksi kalenterivuodeksi ja päättää toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle vuodelle.
Yhdistyksen jäsen voi saada haluamansa asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 hallituksen varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, sekä ottaa tarpeen mukaan taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta kirjallisesti vaatii. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat ja mahdolliset päätösehdotukset. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Kokouksen puheenjohtajana toimii puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja. Kokouksessa puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni ja äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. 
Hallitus voi palkata toiminnanjohtajan sekä muita työntekijöitä harkintansa mukaan.

Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja tilikirjat on toimitettava viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta tilin- tai toiminnantarkastajille, joiden on annettava lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan, taloudenhoitajan tai hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa, kaksi yhdessä.

Omaisuus

Päätös kiinteistön tai huoneisto-osakkeiden luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta, myymisestä tai panttaamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen omistamia kiinteistöjä tai muuta huomattavaa omaisuutta ei voida pantata yritystoiminnan perustamista tai rahoittamista varten. Nämä määräenemmistövaatimukset sekä vaatimus kahdessa kokouksessa päättämisestä eivät koske Pirkanmaan Seta ry:n tukisäätiölle / Vagabondi-säätiölle jatkolahjoitettavia tai osoitettavia lahjoituksia, joista yhdistys voi päättää yhdessä kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä. 

Säännöt 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Näitä sääntöjä täydentävillä johtosäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta ja tehtävistä, sekä muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista. Johtosäännöt ovat voimassa toistaiseksi, ellei yhdistyksen kokouksessa sovita erikseen määräajasta. Päätöksen johtosääntöjen hyväksymisestä ja voimaantulosta tekee hallitus. Johtosääntöihin ei saa ottaa näiden sääntöjen tai Suomen lakien tai asetusten kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä. 

Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia edistävään tarkoitukseen Tampereella ja Pirkanmaalla purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.