Sinuiksi-palvelun sateenkaarisanasto

Seuraavassa on lyhyt kooste seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja marginaaliseksin sanastosta. Kooste on osa Sinuiksi-palvelun Turvallisen ulostulon opasta (2017). Tätä sanastoa on päivitetty oppaan teon jälkeen.

Kutakin sanasto-osiota ennen on lyhyt johdanto teemaan.

Tämä sanasto ei ole kattava, sillä termejä on valtavasti. Sanat elävät ajassa sen mukaan, kuinka ihmiset määrittelevät itsensä. Eri sanat voivat merkitä eri asioita eri ihmisille. Koosteessa on pyritty kunniottamaan asianomaisten itsestään käyttämiä muotoiluja.

Jos sanastosta puuttuu mielestäsi jokin keskeinen sana – tai jonkin termin määrittely mietityttää sinua, niin ole meihin yhteydessä: jenni [at] pirkanmaanseta.fi.

……………………………………………………….

Seksuaalinen suuntautuminen sekä romanttinen ja emotionaalinen suuntautuminen

Samanlaiseen seksuaaliseen suuntautumiseen ja käyttäytymiseen voi liittyä erilaisia identiteettejä. Ja samanlaisen seksuaalisen identiteetin omaavilla ihmisillä voi olla hyvin erilaista suuntautumista ja käyttäytymistä. Identiteetti on aina yksilöllinen. Seksuaalinen, romanttinen tai emotionaalinen suuntautuminen voivat olla samansuuntaisia tai toisistaan riippumattomia. Esimerkiksi mies, jolla on seksiä myös miehen kanssa, voi suuntautua romanttisesti ja emotionaalisesti yksinomaan naisiin, tai henkilö, joka identifioituu aseksuaaliksi, voi olla myös esimerkiksi hetero-, homo- tai biromanttinen. Emotionaalinen suuntautuminen voi liittyä seksuaaliseen ja/tai romanttiseen suuntautumiseen. Esimerkiksi demiseksuaali tarvitsee vahvaa tunnesidettä voidakseen ilmaista seksuaalisuuttaan toisen tai toisten kanssa. Seksuaalinen suuntautuminen kuvaa sitä kehen tuntee seksuaalista vetovoimaa. Yhtä lailla seksuaalinen suuntautuminen voi kuvata sitä kehen ei tunne seksuaalista vetovoimaa, kuten aseksuaalien kohdalla.

· Seksuaalista suuntautumistaan ei voi valita. Useilla suuntautuminen on pysyvä tila. Osalla seksuaalinen suuntautuminen on joustava ja se voi muuntua elämänkaaren eri vaiheissa.

· Monilla ihmisillä on potentiaalinen kyky kokea seksuaalista kiinnostusta eriasteisesti yli ensisijaisen seksuaalisen suuntautumisensa. Esimerkiksi homomies voi olla eroottisesti kiinnostunut naisesta tietyissä olosuhteissa, mutta suuntautuminen pysyy ennallaan.

· Suuntautumista ei voi muuttaa ulkoa käsin. Esimerkiksi eheyttäminen merkitsee henkistä manipulointia, jossa yritetään vaikuttaa henkilön identiteettiin. Tällainen toiminta on mielenterveydellisesti vahingollista ja tuomittavaa. Jos oma suuntautuminen mietityttää, voi hakea luotettavalta taholta tukea tutkaillakseen omaa minäkuvaansa ilman ennakkovaatimuksia.

· Seksuaalisen suuntautumisen kuvaavien sanojen määrä lisääntyy koko ajan. Homon, heteron, biseksuaalin ja lesbon rinnalle on vakiintunut panseksuaali, aseksuaali ja demiseksuaali – vain muutamia sanoja mainitaksemme.

Muutamia seksuaalisen suuntautumisen termejä

 Androseksuaalisuus: Androseksuaali/androseksuaalinen ihminen kokee seksuaalista mielenkiintoa miehekkyyttä tai maskuliinisuutta kohtaan riippumatta missä sukupuoli-identiteetissä nämä ilmenevät. Sana ei määrittele kokijan omaa sukupuolta/sukupuoli-identiteettiä. 

Aseksuaalisuus: Aseksuaali/aseksuaalinen ihminen kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Sana ei määrittele kokijan omaa sukupuolta/sukupuoli-identiteettiä. Aseksuaalinen ihminen voi tuntea romanttista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa tai ei kehenkään: aseksuaali voi olla esimerkiksi hetero-, homo- tai biromanttinen. Romanttinen vetovoima ei ole sidoksissa seksuaaliseen vetovoimaan.

Biseksuaalisuus: Bi/Biseksuaali/Biseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista, romanttista tai/ja emotionaalista vetoa sekä omaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Se voi olla rinnakkaista tai kausittaista. Joillekin partnerin sukupuoli-identiteetillä ei ole merkitystä vrt. panseksuaalisuus.

Demiseksuaalisuus: Demiseksuaali/demiseksuaalinen ihminen kokee seksuaalista vetovoimaa ainoastaan sellaisia ihmisiä kohtaan, joiden kanssa on luonut vahvan tunnesiteen. Sana ei määrittele kokijan omaa sukupuolta/sukupuoli-identiteettiä.

Femiseksuaalisuus: Femiseksuaali/femiseksuaalinen ihminen kokee seksuaalista mielenkiintoa naisellisuutta tai feminiinisyytä kohtaan riippumatta missä sukupuoli-identiteetissä nämä ilmenevät. Sana ei määrittele kokijan omaa sukupuolta/sukupuoli-identiteettiä.

Heteroseksuaalisuus: Hetero/heteroseksuaali/heteroseksuaalinen henkilö tuntee seksuaalista, romanttista tai/ja emotionaalista vetoa eri sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan.

Homoseksuaalisuus/homous: Homo/homoseksuaali/homoseksuaalinen henkilö tuntee seksuaalista, romanttista tai/ja emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan. Homo-sana voi yleissanan sijaan merkitä itsensä mieheksi määrittelevää henkilöä, joka kokee seksuaalista mielenkiintoa miehiä kohtaan.

Lesbous: Lesbo määrittelee itsensä naiseksi ja kokee seksuaalista, romanttista tai/ja emotionaalista vetoa naisia kohtaan.

Panseksuaalisuus: Panseksuaali eli panseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista, romanttista tai/ja emotionaalista vetoa kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan. Kiinnostuksen kohteen sukupuolella ei ole heille merkitystä, vaan he ihastuvat ihmiseen. Monet panseksuaalit kokevat, että termi vapauttaa luokittelemasta seksuaalisen kiinnostuksen kohteita sukupuolen mukaan.

Omniseksuaalisuus voi tarkoittaa lähes samaa kuin panseksuaalisuus. Merkityserona voi olla että panseksuaalinen ihminen ei kiinnitä huomiota sukupuoliin/sukupuoli-identiteetteihin, omniseksuaalinen taas on tietoinen sukupuolista.

Queer on ihminen, joka ei halua välttämättä määrittää itseään seksuaaliselta suuntautumiseltaan tai sukupuoleltaan mihinkään suuntaan. Queer on myös ajattelumalli, jossa pyritään irti ahtaista rooleista ja normeista. Sanalle ei ole vakiintunut hyvää suomennosta. Queer tai Q-kirjain voi tarkoittaa myös normit kyseenalaistavaa identiteettiä. Sanaa käytetään joskus myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen synonyyminä.

……………………………………………………….

Sukupuolen moninaisuus

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä ja kokemusta siitä, mihin sukupuoleen hän kuuluu. Osa ei koe tarvetta määritellä sukupuoltaan. Sukupuolen ilmaisu taas tarkoittaa, minkälaisia merkkejä ihmisen sukupuolesta välittyy muille esimerkiksi ulkonäön tai käyttäytymisen kautta.

· Harva meistä istuu stereotyyppisiksi miellettyihin miehisiin tai naisellisiin roolioletuksiin.

· Stereotyyppiset oletukset sukupuolesta aiheuttavat tarpeettomia paineita lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Toisaalta joillekin meistä perinteiset, sukupuolitetut roolimallit tuntuvat juuri oikeilta tavoilta ilmentää omaa sukupuoli-identiteettiä. Kokemus voi välillä noudattaa vallitsevia normeja ja välillä haastaa niitä.

· Syntymähetkellä ihmiselle määritetty sukupuoli on vain olettamus henkilön tulevasta sukupuolesta. Monien lasten käyttäytyminen eroaa heidän oletettuun sukupuoleensa liittyvistä normioletuksista. Lupa ilmentää itseään niin kuin kokee omakseen, on tärkeää. Monille sukupuoli-identiteetti tulee uudelleen pohdintaan murrosiässä, jolloin keholliset ja hormonaaliset muutokset alkavat korostua.

· Sukupuoli-identiteettejä ovat miehen ja naisen identiteettien rinnalla mm. inter-, trans- ja muunsukupuolinen, sukupuoleton, transvestiitti, ja queer.

· Kukin ihminen on ainutkertainen yhdistelmä kulttuurisesti miehisinä, naisellisina ja sukupuolettomina pidettyjä piirteitä.

· Omaan sukupuolikokemukseen liittyvä kehitys on hyvin yksilöllinen prosessi – ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa kertoa omasta kokemuksestaan.

Muutamia sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmentämisen termejä

Androgyynisyys: Androgyynisessä ihmisessä on tasapainoisesti sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä, mutta hän saattaa silti määritellä itsensä mieheksi tai naiseksi.

Cis tai cissukupuolisuus tarkoittaa, että ihminen kokee omakseen mies- tai naissukupuolen, johon hänet on syntymässä määritelty kehonsa perusteella.

Intersukupuolinen: Intersukupuolisuus on tila, jossa lapsen fyysinen kehitys sukupuoleen on ollut yksilöllistä ja lapsella ei ole syntyessään yksiselitteisesti vain tyttö- tai vain poikatyypillisiä piirteitä. Joillekin nuorille ja aikuisille intersukupuolisuus on omaksi koettu identiteetti, toisille ei. Osan intersukupuolisuus saatetaan huomata vasta murrosiässä.

Kaksisukupuolinen: Henkilöllä voi esimerkiksi olla kaksi erillistä sukupuolta jotka vaihtelevat aikajaksoittain tai sitten hänessä voi olla läsnä koko ajan kaksi eri sukupuolta. Englanniksi usein bigender.

Muunsukupuolinen: Muunsukupuolinen on 2010 -luvulla vakiintunut suomen kieleen kuvaamaan sukupuoli-identiteettejä, jotka eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miesidentiteettejä. Muunsukupuolinen voi olla sekä että, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella. Termi on vakiintunut transgender -termin rinnalle.  Englannin kielestä on omaksuttu ei-binääri -käsite (non-binary). Myös genderqueer -termi voi tarkoittaa muunsukupuolista. Suomeksi siihen sisältyy kuitenkin sävy, että olisi olemassa kaksi varsinaista sukupuolta ja niiden lisäksi muut. Kaikki binaarisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät siksi koe termiä omakseen.

Nainen ja mies: Tutuimpina sukupuoli-identiteetteinä pidetään miehen ja naisen sukupuolia, jotka on pitkään mielletty toisilleen vastakkaisina. Miehet ja naiset kuuluvat sukupuolienemmistöön ja voivat olla cissukupuolisia (katso määritelmä). Monet transtaustaiset henkilöt määrittävät itsensä miehiksi ja naisiksi. Median kielessä sukupuolienemmistö näyttäytyy usein stereotyyppisen samanlaisena, vaikka lopulta harva istuu perimiehisiin tai -naisellisiin roolioletuksiin. Jokainen ihminen on ainutkertainen yhdistelmä miehisenä ja naisellisena pidettyä. Silti oma kokemus sukupuolesta voi olla myös perinteikäs.

Pansukupuolinen: Ihminen, joka pitää omanaan kaikki sukupuoli-identiteetit ja -identiteetittömyydet. Monet pansukupuoliset kokevat, että termi vapauttaa luokittelemasta omaa sukupuoltaan.

Sukupuoleton/asukupuolinen: Sukupuolettomuus/asukupuolisuus voi tarkoittaa, ettei ihminen samastu mihinkään sukupuoleen. Kaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-identiteettiä. Osalle taas sukupuolettomuus voi olla sukupuoli-identiteetti.

Sukupuoliliukuva/-joustava. Jotkut käyttävät tätä käsitettä suomenkielisenä versiona gender fluidista. Sukupuolijoustavalla voi siis olla liukumaa ja liikkuvuutta sukupuolessaan ja sen ilmaisussa.

Transvestiitti on henkilö, joka voi eläytyä eri sukupuoliin. Hänellä on tarve ilmentää säännöllisesti tai ajoittain esimerkiksi miehistä, naisellista tai vaikkapa sukupuoletonta puolta itsessään esimerkiksi pukeutumalla, muuttamalla ääntään tai harrastusten kautta. Monelle transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää. Tässä sukupuolen ilmaisussa on kyse transvestisuudesta. Moni transvestiitti on tyytyväinen syntymässä määritettyyn sukupuoleensa, mutta osa voi määritellä itsensä myös esimerkiksi muunsukupuoliseksi.

Transsukupuolinen: Transsukupuolisuudessa on kyse siitä, että henkilö on eri sukupuolta kuin mihin hänet on syntymässä määritelty.

Kokemus ja tietoisuus omasta sukupuolesta jäsentyvät transsukupuolisilla ihmisillä yksilöllisesti, eri elämänvaiheessa ja se on usein pitkäkestoinen prosessi. Transsukupuolinen voi korjauttaa kehoaan hormonaalisesti ja kirurgisesti vastaamaan omaa sukupuoltaan. Transsukupuoliselle voi olla tärkeää, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessaan, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset puolet ovat myös tärkeitä. On tärkeää huomata, että ’Transsukupuolisuus’ on identiteetti vain osalle transsukupuolisista. Osalle transsukupuolisuus on ”vain” diagnoosi, osan sukupuoli-identiteetti on puolestaan mies, nainen tai jotain muuta. Osa sukupuolensa korjanneista
käyttää itsestään myös sanaa transtaustainen. Aina on parasta kunnioittaa henkilön itsemäärittelyä. (Aiemmin puhuttiin ”transseksuaalisuudesta” ja sukupuolen ”vaihtamisesta”, mutta nämä termit ovat vanhentuneita, merkitykseltään asiaa vääristäviä ja siksi myös loukkaavia.)

………………………………………………………

Seksi ja seksuaalisuus

Ihmisten seksuaalielämä on suuntautumisesta riippumatta yksilöllinen kooste monenlaisista mieltymyksistä. Osa näistä mieltymyksistä ovat kulttuurisesti helpompia ottaa puheeksi, ja osaan liittyy erilaisia stigmoja. Yhä tarvitaan lisää avointa puhetta seksistä, seksuaalisuudesta, mieltymyksistä, halusta ja haluttomuudesta.

· Seksuaalisen halun määrä voi vaihdella huomattavasti elämänkaarella ja eri ihmisten välillä.

·   Joillekin seksi liittyy pääasiassa intiimiin ja romanttiseen pari- tai monisuhteeseen, joillekin se on osa itseilmaisua myös laajemmassa yhteydessä.

·   Seksuaalisia mieltymyksiä ovat esimerkiksi emätin- ja anaaliyhdyntä, suuseksi, roolileikit ja vallan käyttöön liittyvä kiihottuminen, sitominen, kivun tuottaminen ja kokeminen, erilaisista asusteista kiihottuminen ja eritteisiin liittyvä mielihyvä.

· Toisen arvottaminen hänen seksuaalisten mieltymyksiensä ja suuntautumisensa perusteella loukkaa hänen oikeuttaan olla oma itsensä.

·  Osa omaa ja toisten kunnioittamista on huolehtia seksin turvallisuudesta. Turvallisen seksin perusedellytyksenä on omaan itseen ja seksuaalisuuteen kohdistuva arvostus, jolloin omien rajojen tunnistaminen on helpompaa ja pystyy paremmin sopimaan esimerkiksi turvaseksistä. Seksin tulee olla vapaaehtoista.

· Seksuaalisuus voi toteutua ilman toiminnallista seksiä monitasoisten mielikuvien ja aistimusten kautta.

· Seksuaalisuus ei nouse kaikilla merkittäväksi osaksi tunne-elämää tai ihmissuhteita ja he ovat tyytyväisiä elämäänsä sellaisena kuin se on.

Seksuaalisten mieltymyksien sanoja

bdsm: (tulee englanninkielen sanoista: Bondage = sitominen, Discipline = kuri, Domination = hallinta/valta, Submission = alistuminen, Masochism = kivun tuottaminen tai vastaanottaminen synnyttää seksuaalista nautintoa). BDSM viittaa sovittuun seksuaaliseen kanssakäymiseen, joka voi sisältää kaikkia tai joitakin edellä mainittuja elementtejä. Osalle se on vallitseva seksuaalinen mieltymys ja osalle lisämauste.

Fetisismi on seksuaalinen mieltymys, joka kohdistuu asusteisiin, materiaaleihin ja tiettyihin ruumiin osiin. Mahdollinen fetissien kirjo on suuri, ja periaatteessa mikä tahansa voi muodostua fetissiksi. Suurin osa ihmisistä kokee fetisististä mielihyvää osana seksuaalisuuttaan, osalle se on muodostunut keskeiseksi seksuaalisen mielihyvän muodoksi, ja heistä osa identifioituu fetisisteiksi.

Voyarismi/tirkistely on toisen katsomisen kautta saavutettua mielihyvää, joka voi toteutua myös sosiaalisesti hyväksyttävissä tilanteissa. Toisen yksityisyyttä loukkaava tirkistely on laitonta.

Paljastelu on sukuelimien paljastelua. Paljastelu voi olla yhdessä sovittua, tai se voi olla toisia häiritsevää, pelottavaa ja silloin se on laitonta.

Transvestinen fetisismi tarkoittaa sitä, että pukeutuminen eri sukupuoli-identiteettien oletuksien mukaisesti tuottaa ensisijaisesti seksuaalista mielihyvää. Se ei tarkoita samaa kuin transvestisuus.